Nio saker som avgör om en berättelse fungerar

av RetorikKalle

I min uppsats Jakten på berättelsen diskuterade jag vad som avgör om en berättelse fungerar. Denna diskussion resulterade i en lista på nio saker som utmärker en bra berättare, en bra berättelse och ett bra mottagande av en berättelse.

  • En bra berättare har trovärdighet

Olika berättare har olika stark trovärdighet i olika frågor. Berättare måste därför förhålla sig till den bild, eller det ethos, som publiken har av dem i de frågor berättelsen rör.

  • En bra berättare använder känslor

En berättelse behöver innehålla pathos för att kunna engagera läsarna. Berättelser som innehåller mycket känslor gör det möjligt för publiken att identifiera sig med berättelsens karaktärer och på så sätt själva uppleva känslorna.

  • En bra berättare är konkret

Den som i en berättelse vill förmedla abstrakta värderingar måste förankra dessa i konkreta detaljer. Det är nämligen först med de konkreta detaljerna i en berättelse som abstrakta värderingar blir begripliga och tillämpbara för publiken.

  • En bra berättelse utgår från publikens världsbild

En bra berättelse förutsätter inte bara en överensstämmelse med publikens verklighetsbild och värderingar utan också att berättaren begripit sig på den verklighet hon beskriver. Den som inte förstår sin samtid kan inte skapa en berättelse om den.

  • En bra berättelse innehåller en konflikt

En bra berättelse måste innehålla både vinnare och förlorare. Det går nämligen inte att skapa någon berättelse om man inte erkänner att samhället består av grupper med motstridiga intressen.

  • En bra berättelse säger inte allt

En bra berättelse skapas av berättare och publik tillsammans. Det sker genom att berättaren lämnar luckor i berättelsen som publiken får fylla i. På så sätt får publiken känna sig smart och delaktig.

  • Ett bra mottagande förutsätter att berättelsen svarar mot mottagarnas behov

All framgångsrik kommunikation utgår från mottagarens behov, inte sändarens. Detta gäller även berättelser. En bra berättare känner mottagarens behov, den känslomässiga stämning de befinner sig i, vad de hoppas på och vad de är oroliga för.

  • Ett bra mottagande kräver att väljarna kan identifiera sig med berättelsen

Ett gott mottagande förutsätter att mottagarna kan använda berättelsen till att förstå sig själva och sin omvärld samt positionera sig själva i denna omvärld. Detta förutsätter att mottagaren kan identifiera sig med berättelsens handling och karaktärer.

  • Ett bra mottagande kan mobilisera

En berättelse ska fungera mobiliserande. Den ska förmå mottagaren att agera. Berättelsens förmåga att mobilisera ökar om den stöds av de andra berättelser som mottagaren använder för att förstå sin omvärld och minskar om den störs av dem.

Min förhoppning är att andra som sysslar med att utforma och analysera kommunikation ska finna denna modell användbar när de behöver utvärdera potentialen hos berättelser eller förslag till berättelser. Och att deras tillämpning av modellen ska resultera i förslag till förändringar av den som jag kan använda för att utveckla modellen vidare i min nästa uppsats.